KouAPn tarkoitus ja tehtävä

 

Paikallisjärjestön tarkoitus ja tehtävät

 

SAK ry:n paikallisjärjestön sääntöjen 2§ mukaisesti

”Paikallisjärjestön tarkoituksena on koota kaikki toimialueensa keskusjärjestön jäsenliittojen jäsenyhdistykset yhteistoimintaan palkansaajajäsenten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä ammattiyhdistysliikkeen järjestöllisen aseman ja toimintavalmiuksien edistämiseksi ja keskusjärjestön asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi.”

Tavoitteidensa toteuttamiseksi paikallisjärjestö toimialueellaan

  • Harjoittaa yhteiskunnallista edunvalvontaa sekä edistää palkansaajien yhteiskunnallista aktiivisuutta, osallistuen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja toimien aloitteellisesti työyhteisön, työllisyyttä, asumista, ympäristöä, julkisia palveluja sekä kuluttajan asemaa koskevissa kysymyksissä.
  • Toteuttaa järjestöllistä toimintaa edistäen ammatillista järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia sekä seuraa alueensa työpaikkarakenteen kehitystä, työpaikkaorganisaatioiden toimintaa ja kattavuutta sekä ottaa kantaa järjestäytymisvapauksia ja ammattiyhdistysoikeuksia koskeviin kysymyksiin.
  • Harjoittaa alueellaan koulutus- ja tiedotustoimintaa
  • Edistää ihmisten välistä tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
  • Edistää nuorten osallistumista ammattiyhdistystoimintaan
  • Toteuttaa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa hankkeita, tapahtumia ja vapaa-ajan toimintoja sekä tarjoaa muita vastaavia palveluja jäsenyhdistysten tarpeiden mukaan.
  • Toimii alueellaan SAK:n edustajana ja suorittaa sen antamia tehtäviä harjoittaa yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.